• Tüm Kategoriler
  • Savaş Yayınları 2022 Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Törehan Özdemir Savaş Yayınevi

   Fiyat:
   875,00 TL
   İndirimli Fiyat (%30,4) :
   609,00 TL
   Kazancınız 266,00 TL
   Baskısı Yok Yeni Baskısı Çıktığında
   Açıklama:
   Senatör
   Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı

   Törehan ÖZDEMİR
   Ocak 2022

   Sadeleştirilmiş 222 Mevzuat

   Anayasa Hukuku
   İdare Hukuku
   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Mahallî İdareler
   İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı

   İçindekiler

   Anayasa Hukuku
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu
   Siyasi Partiler Kanunu
   Milletvekili Seçimi Kanunu
   Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
   Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
   Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
   Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
   Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

   İdare Hukuku
   Vergi Usul Kanunu
   İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
   Devlet Memurları Kanunu
   Gecekondu Kanunu
   Umumi Hıfzısıhha Kanunu
   Dahiliye Memurları Kanunu
   Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
   Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu
   Danıştay Kanunu
   Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu
   İdari Yargılama Usulü Kanunu
   Tapu Kanunu
   Yardım Toplama Kanunu
   Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
   Çevre Kanunu
   Devlet İhale Kanunu
   Türk Bayrağı Kanunu
   Karayolları Trafik Kanunu
   Olağanüstü Hal Kanunu
   Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu
   Kamulaştırma Kanunu
   Kamu Konutları Kanunu
   Boğaziçi Kanunu
   Toplu Konut Kanunu
   Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun
   Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
   Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
   İmar Kanunu
   Serbest Bölgeler Kanunu
   Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu
   Kadastro Kanunu
   Kıyı Kanunu
   Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
   Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
   Mera Kanunu
   Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
   Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
   Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
   Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Yapı Denetimi Hakkında Kanun
   Kamu İhale Kanunu
   Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
   Karayolu Taşıma Kanunu
   Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
   Elektronik İmza Kanunu
   Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve
   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
   Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
   Nüfus Hizmetleri Kanunu
   Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   Kurumlar Vergisi Kanunu
   İskân Kanunu
   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
   Harcırah Kanunu
   Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
   Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
   Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
   Sivil Savunma Kanunu
   Askeralma Kanunu
   Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
   Tebligat Kanunu
   Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
   Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
   Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
   Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu
   Türk Bayrağı Tüzüğü
   Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
   İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
   Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
   Taşınır Mal Yönetmeliği
   Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği
   Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
   Taşınmaz Mal Zilyetliğineyapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Veesaslarına Dair Yönetmelik
   Kamu Konutları Yönetmeliği
   Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
   Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas Ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik
   Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
   Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
   Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

   Türkiye’nin İdari Yapısı
   İl İdaresi Kanunu
   Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
   Emniyet Teşkilat Kanunu
   Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
   Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
   Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu
   Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
   Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
   Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
   Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun
   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
   Sayıştay Kanunu
   Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu
   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
   Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
   Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
   Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 1)
   Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 2)
   Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 3)
   Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 4)
   Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 5)
   Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 6)
   Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 7)
   Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 8)
   Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 9)
   Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 10)
   Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 11)
   Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 12)
   İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 14)
   Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 23)
   Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 34)
   Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 38)
   Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun
   Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 47)
   Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 49)
   Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 63)
   Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 68)
   Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 74)
   Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 77)
   Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
   İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
   Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği
   Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
   Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
   Makine Ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun
   Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği
   Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği
   Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
   Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
   Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
   Kamu İktisadi Teşebbüsleri
   Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

   Mahallî İdareler
   İl Özel İdaresi Kanunu
   Belediye Kanunu
   Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   Köy Kanunu
   Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
   Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun
   Belediye Gelirleri Kanunu
   Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu
   Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
   İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
   Sulama Birlikleri Kanunu
   Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
   Belediye Zabıta Yönetmeliği
   Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
   Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
   İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
   Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğiköy Ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy Ve
   Mahalle Muhtarları Ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının Ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik
   Köykorucuları Yönetmeliği
   Kent Konseyi Yönetmeliği
   İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
   Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
   Belediye Zabıta Yönetmeliği
   Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

   İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı
   Kimlik Belirleme Kanunu
   Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun
   İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
   Terörle Mücadele Kanunu
   Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
   Milletlerarası Tahkim Kanunu
   Türk Medeni Kanunu
   Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
   Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
   Topluma Kazandırma Kanunu
   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   Basın Kanunu
   Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
   Türk Ceza Kanunu
   Dernekler Kanunu
   Ceza Muhakemesi Kanunu
   Kabahatler Kanunu
   Adlî Sicil Kanunu
   Engelliler Hakkında Kanun
   Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
   İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
   Pasaport Kanunu
   Tanık Koruma Kanunu
   Vakıflar Kanunu
   Elektronik Haberleşme Kanunu
   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
   Türk Vatandaşlığı Kanunu
   Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
   Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
   Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
   Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
   Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
   Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
   İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkındayönetmelik
   Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
   Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
   Kimlik Bildirmekanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
   İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
   6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
   İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023)
   Stok Kodu    :    9786257483735
   Boyut    :    16x24
   Sayfa Sayısı    :    1992
   Basım Yeri    :    Ankara
   Baskı    :    2
   Basım Tarihi    :    2022 Ocak
   Kapak Türü    :    Karton Kapak
   Dili    :    Türkçe
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257483735
   MarkaSavaş Yayınları
   Stok DurumuBaskısı Yok
   9786257483735
                                                                                                                                                         

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.